Konkurs wygraj auto na weekend

Regulamin konkursu „WYGRAJ WEEKEND Z 3008”

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

  1. Organizatorem konkursu „WEEKEND Z PEUGEOT 3008” zwanego dalej ,,Konkursem’’ jest Drewnikowski Sp. z o.o. Dealer Peugeot  ul. Bagienna 36D, 70-772 Szczecin
  2. 1.2. Konkurs rozpocznie się w dniu 11 października 2017r. i trwać będzie do dnia 15 października 2017r.
 1. WARUNKI UCZESTNICTWA

  2.1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba pełnoletnia, która poprawnie wypełniła formularz konkursowy, zakupiła bilet na Autoshow Szczecin 2017 oraz wrzuciła wypełniony kupon do urny na stoisku Organizora.
  2.2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest poprawne wypełnienie formularza konkursowego i poprawna odpowiedź na pytanie konkursowe – „Przy jakiej ulicy mieści się salon Peugeot Drewnikowski”?
  2.3. Niepoprawnie wypełniony formularz konkursowy nie zostanie zakwalifikowana do konkursu.
  2.4. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Spełnienie warunku uczestnictwa w Konkursie, wskazanego w ust. 2.2. oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu Konkursu.
  2.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych
  2.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.
  2.7. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

 2. KONKURS
  3.1. Konkurs otrzymuje nazwę „WYGRAJ WEEKEND Z PEUGEOT 3008”
  3.2. Celem konkursu jest promowanie marki Peugeot Drewnikowski
  3.3. 1 osoba z poprawnym wynikiem otrzyma nagrodę w postaci użyczenia samochodu Peugeot 3008 na weekend z pełnym bakiem z limitem 300 km na terenie województwa zachodniopomorskiego.
  3.4. Jeżeli żadna osoba nie poda prawidłowego wyniku nagroda zostanie przydzielona osobom z najbliżej wytypowanym wynikiem.

  4. ZASADY KONKURSU
  4.1. Do Konkursu mogą zgłaszać się osoby pełnoletnie wskazane w pkt. 2.1.
  4.2. Uczestnik wypełnia formularz konkursowy zgodnie z pkt. 2.2. Regulaminu.
  4.3. Każdy Uczestnik ma prawo do wypełnienia jednego formularza konkursowego
  4.4. Uczestnik który wypełni więcej niż jeden formularz konkursowy nie bierze udziału w Konkursie.
  4.5. Zgłoszenie formularza konkursowego jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Peugeot Drewnikowski
  4.6. Uczestnik ma prawo wycofać zgłoszony formularz konkursowy a z Konkursu.

  5. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY
  5.1. Sprawdzenie formularzy konkursowych pod względem merytorycznym.
  5.2. Jury biorąc pod uwagę wyniki liczenia przyzna nagrody.
  5.3. Organizator ma prawo do nie przyznania nagród za dowolne miejsce w konkursie.
  5.4. Nagrodami w konkursie ufundowanymi przez Organizatora są: I miejsce – samochód na weekend Peugeot 3008
  5.5. Organizator ma prawo dodać nagrodę dla wybranej osoby.
  5.6. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.
  5.7. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
  5.8. Zwycięzcy Konkursu muszą posiadać ważny dokument upoważniający go do prowadzenia pojazdu: „prawo jazdy”.

  6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD
  6.1. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej Organizatora oraz na jego profilu na portalu Facebook.com ostatecznie do dnia 17 października 2017r.
  6.2. Niezależnie od powyższego, zwycięzcy Konkursu zostaną w dniu rozstrzygnięcia Konkursu powiadomieni przez Organizatora o przyznaniu im nagród telefonicznie i, aby otrzymać nagrodę, Uczestnik zobowiązany jest w ciągu 3 dni od daty otrzymania wiadomości przesłać wiadomość zwrotną z informacją o proponowanej dacie odbioru nagrody. W przypadku braku odpowiedzi do drugiego dnia od momentu wysłania wiadomości e-mail Organizator podejmie próbę kontaktu telefonicznego ze zwycięzcą (max 3 telefony) oraz ustalenia terminu odbioru nagrody.
  6.3. Nagrody będą przekazywane przez organizatora do nagrodzonego Uczestnika w ustalonym przez obie strony terminie – maksymalnie do 31 października 2017.
  6.4. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą telefonicznie lub nie spełnienia wymogów podanych w ust. 6.2, nagroda przepada.
  6.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.

  7. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
  7.1. W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do zgodności przebiegu Konkursu z niniejszym Regulaminem lub obowiązującym prawem, uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie w ciągu 7 dni od dnia publikacji wyników Konkursu. Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres Organizatora podany w pkt. 1.1 powyżej z dopiskiem ,, WYGRAJ WEEKEND Z PEUGEOT 3008 – reklamacje”. Po upływie powyższego terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane.
  7.2. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 14 dni od ich zgłoszenia. Organizator rozpatrzy zgłoszone reklamacje i poinformuje pisemnie zgłaszającego o zajętym stanowisku.

  8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  8.1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej www.autoshow.szczecin.pl 8.2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail konkursu: adrianna@ustudio.pl
  8.3. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie.
  8.4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  8.5. Przekazane na Konkurs dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz w celach informacyjnomarketingowych Organizatora. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Adrianna Borys

Specjalista ds. Organizacji imprez

Tel. 601 878 871

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress